Organizing Committee

General Chair

 • Houmin Yan,City University of Hong Kong


Organizing Committee

 • Chris Tang, University of California, Los Angeles
 • Alain Bensoussan, University of Texas at Dallas
 • Frank Chen, K K Lai, John Liu, Min Xie, Kwok Tsui , City University of Hong Kong
 • C.H. Cheng, Waiman Cheung, Vernon Hsu, Janny Leung, Xiande Zhao, The Chinese University of Hong Kong
 • Albert Ha, Chung-Yee Lee, Fugee Tsung, Rachel Zhang, Shaohui Zheng, Hong Kong University of Science and Technology
 • Jason Choi, Chung-Lun Li, Hong Kong Polytechnic University
 • Benjamin Yen, George Huang, University of Hong Kong
 • Liming Liu, Lingnan University
 • Jian Chen, Tsinghua University
 • Shouyang Wang, Chinese Academy of Science
 • Hong Chen, Shanghai Jiaotong University
 • Houcai Shen, Nanjing University
 • C. P. Teo, Hanqin Zhang, National University of Singapore
 • Y-C Chou, National Taiwan University
 • C-J Liao, R-H Yeh, National Taiwan University of Science and Technology
 • Zhaotong Lian, University of Macau


Program Committee

 • Gang Hao, Yanzhi Li, Guangwu Liu, Ye Lu, Biying Shou, Yimin Yu, City University of Hong Kong
 • Kaijie Zhu, The Chinese University of Hong Kong