Mr. ZHENG Guanqiu (鄭冠球先生)

Research Assistant

Contact Information

Address: 704, Nam Shan Building
City University of Hong Kong
Fax: +852 34420370
E-mail:
guazheng@cityu.edu.hk