Research Students in Main Campus

  Name Email
Ms Bei LUO BEILUO2-c
Ms Bingqing SONG   BINGQSONG2-c
Ms Esther L YAO  LIYAO5-c
Mr Gabriel C H LAI  GABRILAI2-c
Mr Han YE  HANYE6-c
Mr Jicheng ZENG  JICHEZENG2-c
Ms Jing GONG  JINGONG5-c
Ms Jing LING JINGLING7-c
Ms Jingjing TONG  JINGJTONG4-c
Ms Jingwen PAN  JINGWEPAN4-c
Ms Jingyu ZHU  JINGYUZHU3-c
Mr Junqi SU  JUNQISU2-c
Ms Larmor M Y FU  MENGYAOFU3-c
Ms Mandie LIU MANTINGHU2-c
Ms Manting HU MANDIELIU2-c
Ms Mei XUE MEIXUE3-c
Mr Michael XU  MICHAELXU2-c
Mr Mir Zhaobin LIU ZHAOBILIU2-c
Ms Qiang XU QIANGXU6-c
Ms Qingyuan LIN QINGYULIN3-c
Ms Ran LI RANLI32-c
Ms Ran PAN  RANPAN3-c
Mr Roman PODKORYTOV RPODKORYT2-c
Mr Rui SHI RUISHI7-c
Ms Ruoshu ZENG RUOSZHENG3-c
Mr Shenjia JI SHENJIAJI2-c
Mr Shilei LI  SHILEILI2-c
Ms Shuyan JIA SHUYANJIA2-c
Ms Sylvia Q H DAI  QHDAI3-c
Mr Tianteng WANG TINGXUASU2-c
Mr Tingxuan SU TIANTWANG9-c
Ms Tong XU XUTONG3-c
Ms Wei YANG  WYANG23-c
Mr Xiang LI XLI538-c
Ms Xiaoxiao WANG XXWANG25-c
Mr Xingjia SHEN  XINGJSHEN2-c
Ms Yanan SHANG YNSHANG2-c
Mr Yangjun LI  YANGJUNLI2-c
Ms Yaxue QIN YAXUEQIN2-c
Ms Yi ZENG YZENG36-c
Mr Yidi LIU  YDLIU7-c
Mr Yifan FAN YIFANFAN4-c
Ms Yihan DENG YIHANDENG2-c
Ms Yingying CHEN YCHEN535-c
Mr Yongquan YANG YONGQYANG2-c
Mr Yongxiang ZHANG YXZHANG24-c
Ms Yuxuan YU YUXUANYU2-c
Ms Yuyang TIAN  YYTIAN3-c
Ms Zhening FAN ZHENINFAN2-c
Mr Zhewen LIANG  ZHEWLIANG2-c