Mr. YU Jianhua (余健華先生)

PhD Student
Research Assistant

Contact Information

Address: 5003, Li Dak Sum Yip Yio Chin A Bldg
City University of Hong Kong
E-mail:
jianhuayu3@cityu.edu.hk