Mr. HU Yijian (胡羿堅先生)

Research Assistant

Contact Information

Address: 5-216, Lau Ming Wai Academic Building
City University of Hong Kong
Phone: +852 34428657
Fax: +852 34420189
E-mail:
yijianhu@cityu.edu.hk